Archiv

 

1.3.2016: Aktuální informace - postup kolaudace a další kroky

Již kolaudováno:    komunikace, voda, plyn

Připravuje se:
   kolaudace kanalizace
   propojení plynu na hlavní řád – dle kapacit RWE, smlouva s RWE
 
Další kroky:
1. Veřejné osvětlení – budování VO  by mělo být zahájeno během  března, dle vývoje počasí
 
2. Vyhotovují se podklady, GO zaměření a změna zápisem na KÚ  pozemků pod komunikacemi z orné půdy  na silnici
 
3. Příprava smluv pro převod pozemků pod komunikacemi na obec, převod kanalizace a komunikace na obec.
Tady bude potřeba součinnost vlastníků podílů na těchto pozemcích.
 
5. Telekomunikační rozvody v lokalitě - vydáno územní rozhodnutí, stavba se připravuje
 
 
 
1.3.2016: Připojení k internetu CETIN ( PRO PROJEKTANTY )
 
Aktuální informace k připojení k internetu od společnosti CETIN  - zde.
 

 

12.2.2016: Aktuální informace ze stavby první etapy IS

V listopadu 2015 proběhla  přeložka vedení O2 podél silnice na přehradu, kde v této trase bude uložena kanalizace.
Současně probíhá budování poslední části kanalizace, na kterou navazuje část páteřního rozvodu vody a plynu. Rozvod vody je v části A, B budoucích vnitřních komunikací již hotov, s připraveným napojením na lokalitu Za Humny, je také již uložena část vodoměrných šachet.
Předpokládaný termín dokončení kanalizace 29.2. , s přípojkami splaš. kanalizace do 15.3.
Termín pro páteřní rozvod vody a plynu je k 15.4., kde po kolaudaci budou zbudovány přípojky.
Je třeba upozornit, že je to předpoklad, který závisí na počasí. I když se zdá, že je relativně mírná zima, přesto stačí v tomto období jeden den deště a několik dnů je zásadně ztížena jakákoli stavební činnost, především pohyb techniky na staveništi, zásadní je hutnění zásypů a další.
 
Vzhledem k jarním prázdninám začátkem března a velikonocím koncem března, předběžně plánujeme schůzi spolku na 4.4., kde budeme řešit další informace jak z I. etapy, tak ohledně II. etapy výstavby IS a financování.
 
Vzhledem k probíhajícím pracím, přesunu zeminy a materiálu po stavbě nedoporučujeme vytyčování pozemků, nelze zaručit jejich nepoškození!
 

 

23.9.2015: Aktuální sdělení

V sekci dokumenty byly přidány nové dokumenty s nákresem aktuální situace stavby IS. Jsou zde zaneseny změny, které byly provedeny od posledního nákresu z roku 2011.

  •    Nákres aktuální situace - zde.
  •    Nákres aktuální situace splaškových přpojek - zde.

Aktuální fotografie výstavby

 

10.5.2015: Aktuální sdělení

1.       Aktuální fotografie ze stavby - status 03.05.2015

2.       Archeologové našli v naší lokalitě zajímavou oblast. Na základě diskuze mezi stavební firmou, výborem spolku a archeology se rozhodlo, že stavba bude na 3 týdny přerušena, aby bylo možné provést zmapování nálezů.

 

22.4.2015: Foto ze zahájení stavby

 

 

25.3.2015: POZOR: Změna místa konání scháze vlastníků.

Z technickcýh důvodů tentokrát proběhne setkání v hotelu Atlantis (http://www.hotel-atlantis.cz/) - v Bílém salonku.

Změna termínu se nemění!

 

17.3.2015: 30.3.2015 proběhne setkání vlastníků

Informace týkající se setkání a agendy jsou dostupné zde.

 

18.1.2015: Prodloužené stavební povolení do 30.9.2017

V sekci DOKUMENTY byly doplněny dva dokumenty týkající se prodloužení planotsti stavebního povolení.

·         původní stavební povolení - zde

·         prodloužení platnosti stavebního povolení do 30.9.2017 - zde

 

11.11.2014: Důležité upozonění

Rádi bychom vás informovali o nastávajících důležitých termínech členských schůzí. Detailní agenda bude doručena všem členům odsouhlaseným způsobem.

1.    Členská schůze 1.12.2014  (finální výběr dodavatele výstavby + odsouhlasení právních principů)

2.    Členská schůze 15.12.2014 (podpisy administrativních dokumentů – smlouva se sdružením o investici výstavby)

 Doručení plné částky bylo stanoveno pro první etapu (bez navýšení) k 31.1.2015 v předpokládané výši 650.000 – 700.000Kč, konečná částka vzejde z výsledků členské schůze 1.12.2014.

 

18.10.2014: Vloženy nové dokumenty 

Byly vloženy nové dokumenty s následujícícm obsahem

1. zápis z člensé schůze z 15.9.2014 - zde.

2. zápis ze schůze výboru z 15.9.2014 - zde.

3. příloha - agenda  členské schůze 

4. příloha - nové znění stanov - zde.

5. příloha - model financování výstavby 

 

12.9.2014: Vložen návrh nových stanov sdružení

Byl vložen návrh nových stanov (zde), které chceme odsouhlasit na členské schůzi, která se bude konat v pondělí, 15.09.2014. V případě nějakých dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Dále bychom ještě rád upozornili na to, že na členské schůzi se bude volit i nový výbor sdružení/spolku. Členem výboru se může stát kterýkoliv člen sdružení/spolku. Pokud má někdo z Vás zájem o tuto funkci, prosím dejte nám vědět.

 

10.9.2014: Vložen vzor plné moci pro případné zastupování na schůzi členů sdružení

Pro zastupování a pravoplatné hlasování členů sdružení na členské schůzi je nutné použít znění plné moci dle vzoru - viz vzorové dokumenty zde.

 

9.7.2014: 23.6.2014 proběhlo setkání vlastníků

Prezentace je dostupná zde. Informace důležité pro majitele pozemků jsou dostupné zde.

 

11.6.2014: PLÁNOVANÁ SCHŮZE ČLENŮ SDRUŽENÍ

Na 23.6.2014 (pondělí) v 18:00 je plánována schůze sdružení. Agenda a místo konání budou upřesněny do 18.6.2014.

Důležité body jednání:

·         Představení možných variant realizace výstavby IS.

·         Hlasování o finální variantě.

Pokud nemáte plné podklady k obsahu jednání, prosím kontaktujte nás e-mailem na dhalamek@seznam.cz.

 

11.6.2014: Shrnutí výsledků za poslední dva měsíce

Od měsíce dubna došlo k významnému posunu v celé přípravě výstavby IS. Jedná se především o následující body:

·         Oslovení všech spoluvlastníků (43 osob, 46 pozemků, 49 nápojných míst) s dotazem na možnosti spolufinancování. Financování je přislíbeno za jasně definovaných podmínek pro 36 nápojných míst z 49.

·         Bylo provedeno oslovení investorů výstavby IS, koncové nabídky a jednotlivé možnosti výstavby budou představeny na schůzi sdružení, na které proběhne výběr nejvhodnější možnosti formou hlasování přítomných členů.

·         Proběhla příprava projektu pro změnu vedení nadzemních sítí ve vlastnictví O2, zasahujících do naší lokality.

·         Je připravován nezbytný archeologický průzkum paralelně probíhající s výstavbou IS.

 

7.4.2014: Vystavena poptávka na investora a dodavatele výstavby inženýrských sítí

Bylo provedeno oslovení potencionálních  developerů a investorů s poptávkou na realizaci IS. Výběr dodavatelů není níjak omezen, v případě že máte kontkat na vhodného dodavatele, prosím přepošlete mu dokument s poptavkou. Dokument je dostupný zde

 

18.3.2014: Výsledky dotazníkové kampaně

Ze 43 vlastníků dosud odpovědělo 31, 21 je ochotno financovat v tomto roce, 10 ne.

 

17.3.2014: Výsledky dotazníkové kampaně

Ke dni 17.3 máme tyto průběžné výsledky:

Ze 43 oslovených vlastníků máme dosud 29 odpovědí, z toho 20 je ochotno se podílet na investování IS v letošním roce, 9 není ochotno. Rádi bychom požádali ostatní vlastníky, kteří se nevyjádřili o jejich odpověd. Kontkatní osoba je pan David Halámek dhalamek@seznam.cz.

 

 

10.3.2014: Práce na přípravě výstavby inženýrských sítí pokračují. Aktuálně probíhá informační kampaň mezi vlastníky pozemků s cílem zjištění investičních možností všech zúčastněných – vice informací zde.

Nejpalčivějším problémem současnosti jsou nezaplacené příspěvky od všech členů sdružení určené k uhrazení přípravných prací (105.000Kč/parcela). Bez vybrání těchto příspěvků není možné realizovat další kroky k výstavbě sítí.

6.11.2013: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 31.10.2013 ve výši 183587.37 ,- Kč. Děkujeme majitelům pozemků, kteří doplatili chybějící příspěvky. Ostatní, kteří tak dosud neučinili a v minulých letech nezaplatili všechny dosud vybírané příspěvky, žádáme o doplacení (podrobné informace jsou níže ve zprávě z 21.10.2013). Přehled všech dosud zaplacených příspěvků dle pozemků a majitelů naleznete zde.

Dále informujeme o současném stavu zajištění úvodního nacenění vybudování inženýrských sítí v naší lokalitě Na kříži v Rozdrojovicích. Dle dohody z minulého setkání jsme oslovili přibližně 15 stavebních firem, kterým jsme přeposlali základní informace od pana Žďárského. Některé stavební firmy to rovnou odmítli, jiné nás požádali o dodání výkazu výměr. Na vypracování tohoto výkazu tedy necháme udělat nabídku a jakmile ji budeme mít, požádáme členy sdružení o odsouhlasení (emailem) a následně necháme výkaz výměr vypracovat, abychom jej jako podklad mohli poskytnout osloveným i dalším stavebním firmám pro účely tvorby nabídky na zasíťování.

21.10.2013: Vážení členové sdružení, vážení majitelé a spolumajitelé pozemků - dle dohody z posledního setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice jsme připravili přehled (dle pozemků a majitelů), zachycující stav financování veškerých aktivit sdružení. Sdružení jako nezisková organizace nemůže financovat své akce bez příspěvků svých členů a dosud vybrané příspěvky sloužily k pokrytí všech nákladů, nutných k získání územního rozhodnutí a následného stavebního povolení na inženýrské sítě. Z příspěvků tedy byly kryty veškeré správní poplatky, projektové dokumentace, právní služby a v neposlední řadě i zálohy na přeložku vysokého napětí, zálohu na zřízení 49 přípojných míst a veškeré další aktivity, související s budoucí výstavbou RD v této lokalitě. Z přehledu je ovšem patrné, že ne všichni majitelé pozemků se na aktivitách sdružení finančně podíleli a že ne všichni majitelé pozemků zaplatili všechny dosud vybírané příspěvky ve výši 25000,- Kč,  30000,- Kč a 50000,- Kč. Pokud jste tak dosud neučinili, žádáme vás o platbu chybějících příspěvků na účet sdružení: 233694146/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo (fyzické osoby) či IČO (právnické osoby), do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení, případně název firmy u právnických osob - pomůže nám to s párováním plateb. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno na příštím setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků, o kterém se dozvíte na těchto stránkách. Zároveň děkujeme všem členům sdružení a vlastníkům a spoluvlastníkům pozemků v této lokalitě, kteří se na financování poctivě podíleli a zaplatili všechny výše zmíněné příspěvky. Přehled dle pozemků a majitelů naleznete zde.

7.10.2013: Dne 26.9.2013 proběhlo na obecním úřadě v Rozdrojovicích setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice. Zápis z jednání naleznete zde.

1.10.2013: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 30.9.2013 ve výši 103590.48,- Kč.

18.9.2013: Dne 26.9.2013 proběhne v 17:00 hod. na obecním úřadě v Rozdrojovicích setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice. Program jednání naleznete zde. Prosíme všechny členy sdružení i všechny vlastníky pozemků o maximální účast. Pokud jste majitelem pozemku v této lokalitě a dosud nejste členem sdružení, budeme rádi, pokud se setkání zúčastníte a rozhodnete se do sdružení vstoupit.

8.9.2013: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 31.8.2013 ve výši 103590.48,- Kč. Bylo vydáno stavební povolení na inženýrské sítě, které ve druhé polovině září nabude právní moci. Koncem měsíce bude svoláno další setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, kde budou projednány možnosti zasíťování a zaměření včetně osazení geoharponů u pozemků v lokalitě.

1.8.2013: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 31.7.2013 ve výši 178674.54,- Kč.

1.7.2013: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 30.6.2013 ve výši 178673,- Kč.

6.6.2013: Důležité upozornění a žádost o součinnost: v souvislosti s novým požadavkem MÚ Kuřim, odboru stavebního a vodoprávního, je nutný podpis nové smlouvy o právu provést stavbu. Podpis se týká vlastníků a spoluvlastníků pozemků, uvedených v tomto seznamu. Pokud jste v uvedeném seznamu a dosud jste smlouvu nepodepsali (např. osobně u Ing. Elefanta, Ing. Smejkala či Mgr. Hrtánka), žádáme Vás o účast na mimořádné schůzce dne 13.6.2013 v 17:00 hod. na obecním úřadě v Rozdrojovicích, kde jediným bodem jednání bude podpis připravené smlouvy. Předem děkujeme všem za účast a podpis, který je nutný pro dokončení vodoprávního řízení. Plné znění smlouvy naleznete zde.

20.5.2013: Zápis z posledního setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 16.4.2013, naleznete zde. Omlouváme se za pozdní zveřejnění zápisu. Nicméně veškeré práce, vedoucí k realizaci 1. etapy výstavby inženýrských sítí pokračují, o aktuálním stavu budeme informovat na příštím setkání.

5.5.2013: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 30.4.2013 ve výši 188689.93,- Kč.

7.4.2013: Dne 16.4.2012 proběhne v 17:00 hod. na obecním úřadě v Rozdrojovicích setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice. Program jednání naleznete zde. Prosíme všechny členy sdružení i všechny vlastníky pozemků o maximální účast. Pokud jste dosud nezaplatili všechny vybírané příspěvky (ve výši 25000,- Kč,  30000,- Kč a 50000,- Kč), tak vás žádáme, abyste tak neprodleně učinili na účet sdružení: 233694146/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo (fyzické osoby) či IČO (právnické osoby), do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení, případně název firmy u právnických osob - pomůže nám to s párováním plateb. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno na setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků.

8.1.2013: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 31.12.2012 ve výši 333918.95,- (k nahlédnutí ve formátu XLS a ve formátu PDF), bude tedy možné  zaplatit další zálohovou fakturu EONu za 49 nápojných míst pro RD (jedná se o doplatek ve výši 306500,- Kč, tedy o 50% celkové částky). V nejbližších dnech se sejde zástupce výboru sdružení s projektantem a zveřejníme aktuální informace o stavu stavebního povolení na inženýrské sítě.

21.11.2012: Aktuální informace k žádosti o vydání stavebního povolení na inženýrské sítě: žádost o stavební povolení k vodním dílům (tedy na na stavební objekty SO-2 kanalizace splašková, SO-3 kanalizace dešťová a SO-4 vodovod) byla podána dne 31.10.2012 na OSaV MÚ Kuřim. Elektronickou kopii této žádosti naleznete v sekci "Dokumenty". Žádost o stavební povolení k ostatním objektům (SO-05 plynovod a SO-08 až SO-10 elektro) bude podána okamžitě, jakmile bude v dokumentaci dořešena majetkoprávní část, tj. smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen o uložení inženýrských sítí na stavbou dotčených pozemcích. O podání budeme informovat na těchto stránkách.

5.11.2012: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 31.10.2012 ve výši 275537.53,-, od minulého měsíce tedy nedošlo k žadným pohybům. V tomto týdnu bude provedena platba za 3 geometrické plány (vypracované kvůli směně pozemků, podrobnosti viz zápis z posledního setkání) ve výši 21600,- Kč (s DPH) Ing. Žďárskému. Dále je v běhu vodoprávní řízení a dle sdělení Ing. Žďárského bude do deseti dnů požádáno o vydání stavebního povolení na inženýrské sítě.

11.10.2012: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 30.9.2012 ve výši 275535.16,-, nedošlo tedy k připsání žádných plateb. Zápis z posledního setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži", konaného dne 11.9.2012, naleznete zde.

Dnešním dnem byly dokončeny geodetické práce, nutné kvůli směně částí pozemků (práce se týkaji první projednávané směny, tedy pozemku p.č. 638/61, bližší informace o směně je možné najít v zápise). Po odsouhlasení geometrického plánu na katastru nemovitostí Brno - venkov bude následně možné podat žádost o vydání stavebního povolení na sítě do Kuřimi. Další kroky, které podání žádosti předcházejí a jsou aktuálně v běhu je možné také najít v zápise z posledního setkání.

21.8.2012: Dne 11.9.2012 proběhne v 17:00 hod. na obecním úřadě v Rozdrojovicích setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice. Program jednání naleznete zde. Prosíme všechny členy sdružení i všechny vlastníky pozemků o maximální účast.

4.8.2012: Od minulého měsíce nedošlo k žádné změně, smlouvy na zřízení věcných břemen o uložení inženýrských sítí na pozemcích stále čekají na vyjádření od E.ON (elektro), RWE (plyn) a Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko (voda, kanalizace). Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 31.7.2012 ve výši 275530.49,- Kč.

4.7.2012: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 30.6.2012 ve výši 275528.12,-, nebyly tedy připsány žádné příspěvky ani neproběhly žádné platby. Smlouvy na zřízení věcných břemen o uložení inženýrských sítí na pozemcích stále čekají na vyjádření od E.ON (elektro), RWE (plyn) a Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko (voda, kanalizace), aby mohly být následně přiloženy k žádosti o vydání stavebního povolení na sítě do Kuřimi.

Po podání žádosti o vydání stavebního povolení na sítě svoláme další setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice.

14.5.2012: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 30.4.2012 ve výši 275523.45,-, k nahlédnutí ve formátu XLS a ve formátu PDF.

1.5.2012: Podepsané smlouvy na zřízení věcných břemen o uložení inženýrských sítí na pozemcích byly předány na E.ON (elektro), RWE (plyn) a Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko (voda, kanalizace). Čeká se tedy na vyjádření výše uvedených orgánů a po obdržení vyjádření se projektová dokumentace (včetně všech vyjádření) předá na stavební úřad, který vydá stavební povolení.

10.4.2012: K poslednímu březnu byl zůstatek bankovního účtu sdružení ve stejné výši jako na konci února. K 5.4.2012 chyběly dva podpisy pod smlouvami na zřízení věcných břemen o uložení inženýrských sítí na pozemcích, Ing. Smejkal je jménem výboru sdružení s oběma vlastníky v osobním jednání.

11.3.2012: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 29.2.2012 ve výši 225524.38,-, k nahlédnutí ve formátu XLS a ve formátu PDF. Děkujeme všem, kteří zaslali všechny dosud vybírané příspěvky (ve výši 25000,- Kč,  30000,- Kč a 50000,- Kč), ostatní žádáme, aby tak učinili na účet sdružení: 233694146/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo (fyzické osoby) či IČO (právnické osoby), do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení, případně název firmy u právnických osob - pomůže nám to s párováním plateb. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno na příštím setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků. Sdružení jako nezisková organizace nemůže financovat své akce bez příspěvků svých členů a platební nekázeň tedy významně zpomaluje a nabourává celý proces, vedoucí ke zřízení inženýrských sítí a komunikací.

Proces podpisu smluv na zřízení věcných břemen o uložení inženýrských sítí na pozemcích se chýlí ke konci a do konce měsíce očekáváme podepsání posledních čtyř dosud chybějících smluv.

19.2.2012: Dle dohody z posledního setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice zveřejňujeme část projektové dokumentace pro podání žádosti o vydání stavebního povolení na zřízení inženýrských sítí vč. komunikací - celkový přehled a podrobnější plánek sítí.

9.2.2012: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 31.1.2012 ve výši 65543.19,-. Na základě dohody z posledního setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice byl souhrn příjmů a výdajů sdružení přepracován do formátu XLS a je také k nahlédnutí ve formátu PDF. Ze souhrnu je patrné, že ne všichni členové sdružení dosud přispěli do společné pokladny všemi dohodnutými příspěvky ve výši 25000,- Kč,  30000,- Kč a 50000,- Kč. Sdružení ovšem jako nezisková organizace nemůže financovat své akce bez příspěvků svých členů a platební nekázeň tedy významně zpomaluje a nabourává celý proces, vedoucí ke zřízení inženýrských sítí a komunikací.

Pokud vás zajímá, na co byly dosud vybrané prostředky použity a co nás čeká v nejbližší době, doporučujeme k nahlédnutí souhrnnou zprávu, popisující dosavadní průběh prací a investic. Další informace lze nalézt ve výroční zprávě sdružení za rok 2011.

7.2.2012: Zápis z posledního setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 31.1.2012, naleznete zde. Rádi bychom požádali členy sdružení, kteří dosud neposlali některý z finančních příspěvků (ve výši 25000,- Kč,  30000,- Kč a 50000,- Kč), aby tak učinili na účet sdružení: 233694146/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo (fyzické osoby) či IČO (právnické osoby), do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení, případně název firmy u právnických osob - pomůže nám to s párováním plateb. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno na příštím setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků. Sdružení jako nezisková organizace nemůže financovat své akce bez příspěvků svých členů a platební nekázeň tedy významně zpomaluje a nabourává celý proces, vedoucí ke zřízení inženýrských sítí a komunikací.

1.2.2012: Na posledním setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaném dne 31.1.2012 v 17:00 hod. na obecním úřadě v Rozdrojovicích, byla přijata a schválena výroční zpráva sdružení za rok 2011. Její plné znění naleznete zde. Během následujících cca dvou týdnů také očekáváme získání posledních chybějících podpisů smluv na zřízení věcných břemen o uložení inženýrských sítí na pozemcích s E.ON (elektro), RWE (plyn) a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko (voda, kanalizace). Následným krokem bude podání žádosti o vydání stavebního povolení na zřízení inženýrských sítí vč. komunikací.

20.1.2012: Dne 31.1.2012 proběhne v 17:00 hod. na obecním úřadě v Rozdrojovicích setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice. Program jednání naleznete zde. Prosíme všechny členy sdružení i ostatní vlastníky o maximální účast.

7.1.2012: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 31.12.2011 ve výši 65572,-. V průběhu prosince minulého roku byly také zaplaceny dvě zálohové faktury EONu za přeložku vysokého napětí. Koncem ledna je předběžně plánováno další setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" na obecním úřadě v Rozdrojovicích. O přesném datu vás budeme informovat obvyklým způsobem, i zde na stránkách sdružení.

Pokud jste dosud platbu ve výši 50000,- Kč (či některý z předchozích příspěvků ve výši 25000,- Kč a 30000,- Kč) neuhradili, žádáme o co nejrychlejší úhradu na účet sdružení: 233694146/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo (fyzické osoby) či IČO (právnické osoby), do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení, případně název firmy u právnických osob - pomůže nám to s párováním plateb. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno na příštím setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků.

13.12.2011: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl ke dni 30.11.2011 ve výši 308572.59,-. Seznam poukázaných plateb naleznete zde (1. strana), zde (2. strana), zde (3. strana) a zde (4. strana). Od konce listopadu došlo k dalším platbám na účet sdružení, takže 5.12.2011 byla E.ONu zaplacena druhá zálohová platba za přeložku vysokého napětí ve výši 343000,- Kč.

Pokud jste dosud platbu ve výši 50000,- Kč (či některý z předchozích příspěvků ve výši 25000,- Kč a 30000,- Kč) neuhradili, žádáme o co nejrychlejší úhradu na účet sdružení: 233694146/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo (fyzické osoby) či IČO (právnické osoby), do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení, případně název firmy u právnických osob - pomůže nám to s párováním plateb. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno na příštím setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků.

27.11.2011: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl ke dni 24.11.2011 ve výši 283662,-, přičemž již byla provedena zálohová platba EONu na napojení 49 rodinných domů ve výši 306250,- Kč. Druhá zálohová platba za přeložku vysokého napětí ve výši 343000,- Kč bude provedena 5.12.2011. Tímto splníme splníme požadavek E.ONu, který nám následně vydá souhlasné stanovisko k vydání stavebního povolení.

Padesátitisícový příspěvek na tyto platby k 24.11.2011 zaplatilo 16 členů sdružení, další 4 platbu přislíbíli poslat v příštích dnech. Pokud jste dosud tuto platbu ve výši 50000,- Kč (či některý z předchozích příspěvků ve výši 25000,- Kč a 30000,- Kč) neuhradili, žádáme o co nejrychlejší úhradu na účet sdružení: 233694146/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo (fyzické osoby) či IČO (právnické osoby), do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení, případně název firmy u právnických osob - pomůže nám to s párováním plateb. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno na příštím setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků.

13.11.2011: Zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl ke dni 1.11.2011 ve výši 4912.49,- Kč. Byly zaplaceny veškeré náklady, související s projektovými pracemi ohledně dokumentace pro získání stavebního povolení na inženýrské sítě. Seznam poukázaných plateb naleznete zde (1. strana), zde (2. strana), zde (3. strana) a zde (4. strana). Do 15.11.2011 očekáváme od členů sdružení zbylé platby na zálohu EONu (přeložka VN) - pokud jste dosud neuhradili, viz. podrobnosti v předchozí zprávě z 15.10.2011.

Začátkem prosince uveřejníme aktuální zprávu o stavu podpisu smluv budoucích E.ON (elektro), RWE (plyn) a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko (voda, kanalizace) i o stavu konta a související zálohové platbě EONu.

15.10.2011: Zápis z posledního setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 4.10.2011, naleznete zde. Další setkání proběhne 10.11.2011 v 17:00 hod. na obecním úřadě v Rozdrojovicích.

Aktuální zůstatek bankovního účtu sdružení byl ke dni 30.9.2011 ve výši 1736.88,- Kč. Seznam již poukázaných plateb naleznete zde (1. strana), zde (2. strana) a zde (3. strana). Pokud jste dosud neuhradili některý z příspěvků (25000,- Kč, 30000,- Kč a 50000,- Kč) na vybudování inženýrských sítí, žádáme o co nejrychlejší úhradu na účet sdružení: 233694146/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo (fyzické osoby) či IČO (právnické osoby), do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení, případně název firmy u právnických osob - pomůže nám to s párováním plateb. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno na příštím setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků. Členům sdružení připomínáme, že dohodnutá splatnost posledního příspěvku ve výši 50000,- Kč (zálohová platba pro E.ON) je do 15.11.2011.

Pro členy sdružení i ostatní vlastníky a spoluvlastníky pozemků jsme vypracovali souhrnnou zprávu, popisující dosavadní průběh prací a investic. Více podrobností se lze dozvědět na každém setkání členů sdružení, kam jsou samozřejmě zváni všichni vlastníci pozemků v této lokalitě.

1.10.2011: Dne 4.10.2011 proběhne v 17:00 hod. na obecním úřadě v Rozdrojovicích setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice. Program jednání naleznete zde. Prosíme všechny členy sdružení i ostatní vlastníky o maximální účast. Prostudujte si prosím také vzory smluv, které se budou uzavírat s E.ON (elektro), RWE (plyn) a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko (voda, kanalizace).

29.6.2011: Projektové práce pro získání stavebního povolení pro výstavbu inž. sítí pokračují, stejně jako jednání s EONem. Bohužel ne všichni členové sdružení vlastníků i ostatní vlastníci pozemků dosud uhradili příspěvek ve výši 30000,- Kč (za pozemek) na projektovou dokumentaci k vydání stavebního povolení na inženýrské sítě, jehož splatnost byla dle závěrů minulého setkání 30.4.2011. Seznam již poukázaných plateb (k 31.5.2011) naleznete zde (1. strana), zde (2. strana) a zde (3. strana).

Pokud jste dosud příspěvek neuhradili, žádáme o co nejrychlejší úhradu na účet sdružení: 233694146/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo (fyzické osoby) či IČO (právnické osoby), do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení, případně název firmy u právnických osob - pomůže nám to s párováním plateb. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno na příštím setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků.

9.5.2011: Zápis z posledního setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 26.4.2011, naleznete zde.

Připomínáme všem členům sdružení vlastníků i ostatním vlastníkům a spoluvlastníkům pozemků v této lokalitě, že do 30.4.2011 bylo třeba uhradit příspěvek ve výši 30000,- Kč (za pozemek) na projektovou dokumentaci k vydání stavebního povolení na inženýrské sítě. Pokud jste tak ještě neučinili, žádáme o co nejrychlejší úhradu na účet sdružení: 233694146/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo (fyzické osoby) či IČO (právnické osoby), do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení, případně název firmy u právnických osob - pomůže nám to s párováním plateb. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno na příštím setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků.

Pokud jste dosud neuhradili předchozí částku ve výši 25000,- Kč (na projektové práce pro získání územního rozhodnutí), prosíme o její neprodlené zaslání na výše uvedené číslo účtu se stejným VS a zprávou pro příjemce.

18.4.2011: Vážení členové sdružení, vážení vlastníci pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice - dovolte mi oznámit, že další důležité setkání proběhne v úterý 26.4.2011 v 17:00 hod. na obecním úřadě v Rozdrojovicích. Tímto vás všechny srdečně zvu a zároveň žádám o účast na této schůzce, která je nutná k urychlení zřízení inženýrských sítí v této lokalitě. Program setkání naleznete zde.

4.4.2011: Vážení návštěvníci stránek sdružení vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice - pokud jste majitelé pozemků v této lokalitě, nejste členy sdružení a chcete společně s námi co nejrychleji připravit lokalitu "Na kříži" k výstavbě RD, rádi vás uvítáme v našich řadách. Členy sdružení se můžete stát na našem příštím setkání (termín bude uveden na těchto stránkách), případně se ozvěte na email, uvedený v sekci "Kontakty".

Poslední setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice proběhlo dne 22.3.2011 a zápis naleznete zde. Posunuli jsme se do další fáze a v tuto chvíli je již zpracovávána dokumentace k vydání stavebního povolení na inženýrské sítě. Podrobnosti najdete v zápise, nicméně do 30.4.2011 je třeba uhradit příspěvek ve výši 30000,- Kč (za pozemek) na projektovou dokumentaci. Účet a způsob platby je stále stejný: číslo účtu sdružení je 233694146/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo (fyzické osoby) či IČO (právnické osoby), do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení, případně název firmy u právnických osob - pomůže nám to s párováním plateb. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno na příštím setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků.

15.3.2011: Zápis z posledního setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 1.3.2011, naleznete zde. Přílohou tohoto zápisu je nabídka projektových prací pro získání stavebního povolení pro I. etapu výstavby (inženýrské sítě). Další setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" se uskuteční dne 22.3.2011 v 17:00 hod. na obecním úřadě v Rozdrojovicích a zde je program jednání.

V sekci "Dokumenty" najdete elektronickou kopii územního rozhodnutí s nabytou právní mocí.

4.3.2011: Dne 1.3.2011 proběhlo v 17:00 hod. na obecním úřadě v Rozdrojovicích setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice. Zápis ze schůze bude vyvěšen v příštích dnech, důležitým bodem jednání byl stav bankovního účtu sdružení (k nahlédnutí je seznam již poukázaných plateb zde a zde). Zůstatek na bankovním účtě sdružení ke dni 31.1.2011 je 50637.59,- Kč. Pokud jste dosud neposlali částku 25000,- Kč na projektové práce pro územní rozhodnutí, prosíme o jeho zaslání na níže uvedené číslo účtu.

Dále bylo rozhodnuto, že další setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" se uskuteční nejspíše dne 22.3.2011 v 17:00 hod. na obecním úřadě v Rozdrojovicích - toto je zatím předběžný termín a bude následně potvrzen.

21.2.2011: Dne 1.3.2011 proběhne v 17:00 hod. na obecním úřadě v Rozdrojovicích setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice. Program jednání naleznete zde. Prosíme všechny členy sdružení i ostatní vlastníky o maximální účast.

10.2.2011: Územní rozhodnutí, týkající se lokality "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, nabylo právní moci. Jakmile získáme od patřičného úřadu originál dokumentu, zveřejníme zde jeho elektronickou verzi. V mezičase pokračují projektové práce na první etapě zasíťování a to i přesto, že někteří členové sdružení stále na společný účet nezaplatili příspěvek 25000,- Kč za již vypracované materiály. Údaje o platbě najdete níže.

V průběhu příštích cca 14 dnů bychom také rádi svolali další setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, o termínu budeme informovat obvyklým způsobem i na těchto stránkách.

4.1.2011: Územní rozhodnutí, týkající se lokality "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, bylo vydáno a nyní je dle zákona vyvěšeno na určených místech. Jeho elektronickou verzi najdete zde na úřední desce obce Rozdrojovice (případně v sekci "Dokumenty" na tomto webu). Po uplynutí zákonné lhůty bude svoláno další setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, o termínu budeme informovat obvyklým způsobem i na těchto stránkách. Předběžný termín tohoto setkání je konec ledna a chtěli bychom touto cestou pozvat i všechny další vlastníky pozemků v lokalitě "Na kříži", aby se našeho příštího setkání zúčastnili. Také vás velice rádi uvítáme v řadách členů sdružení!

Znovu bychom  také jménem výboru sdružení rádi požádali všechny členy sdružení, kteří dosud neposlali příspěvek 25000,- Kč na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, aby tak neprodleně učinili. Číslo účtu sdružení je 233694146/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo (fyzické osoby) či IČO (právnické osoby), do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení, případně název firmy u právnických osob - pomůže nám to s párováním plateb. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno na příštím setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků.

Aktuální zůstatek na bankovním účtě sdružení ke dni 4.1.2011 je 72658.08,- Kč. Seznam již poukázaných plateb naleznete zde a zde.

12.12.2010: Dne 7.12.2010 proběhlo veřejné ústní jednání ve věci územního řízení v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice. Zápis z tohoto jednání naleznete zde (první, druhá a třetí strana). Vlastníci a spoluvlastníci pozemků v lokalitě "Na kříži" byli na následném setkání s průběhem řízení i tímto dokumentem seznámeni. Jakmile výsledek územního řízení nabude právní moci (během cca 2 týdnů), budeme vás opět informovat na těchto stránkách.

Při této příležitosti bychom jménem výboru sdružení rádi znovu požádali všechny členy sdružení, kteří dosud neposlali příspěvek 25000,- Kč na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, aby tak neprodleně učinili. Číslo účtu sdružení je 233694146/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo (fyzické osoby) či IČO (právnické osoby), do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení, případně název firmy u právnických osob - pomůže nám to s párováním plateb. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno na příštím setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků.

Dále bychom chtěli pozvat i všechny další vlastníky pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, aby se zúčastnili našeho příštího setkání (proběhne v lednu 2011). Také vás velice rádi uvítáme v řadách členů sdružení!

23.11.2010: Dne 7.12.2010 proběhne v 17:00 hod. na obecním úřadě v Rozdrojovicích setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice. Program jednání naleznete zde. Prosíme všechny členy sdružení i ostatní vlastníky o maximální účast.

14.11.2010: Veřejné ústní jednání k územnímu řízení se uskuteční dne 7. prosince 2010 na Obecním úřadě v Rozdrojovicích (viz. první a druhá část dokumentu). Téhož dne v odpoledních hodinách se na Obecním úřadě v Rozdrojovicích uskuteční setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice. Program jednání a přesný čas bude upřesněn.

8.11.2010: Projednávání změny územního plánu v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice se zdrželo díky nutnosti dojasnění technických detailů inženýrských sítí na příslušném úřadě. V tuto chvíli je vše již vyjasněné a nic nebrání získání územního rozhodnutí, které by mělo být vydané během cca 14ti dnů. Okamžitě po obdržení oficiálního vyjádření vás budeme na tomto místě informovat.

Následně bude svoláno další setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, o termínu budeme informovat obvyklým způsobem i na těchto stránkách.

11.10.2010: Projednávání změny územního plánu v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice se již bez problémů blíží ke svému závěru, oficiální písemné stanovisko dostaneme do konce měsíce října 2010 a následně oznámíme na těchto stránkách.

Vzhledem k dokladovaným výdajům, které byly s projektovými pracemi spojené bychom chtěli opět apelovat na všechny členy sdružení, kteří ještě nezaplatili příspěvek 25000,- Kč na tyto práce, aby tak neprodleně učinili, děkujeme. Číslo účtu sdružení je 233694146/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo (fyzické osoby) či IČO (právnické osoby), do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení, případně název firmy u právnických osob - pomůže nám to s párováním plateb. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno na příštím setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků.

31.8.2010: Zůstatek na bankovním účtě sdružení ke dni 31.8.2010 je 888.56,- Kč. Seznam již poukázaných plateb naleznete zde a zde.

3.8.2010: Dnes jsme se posunuli do další fáze -  díky velkému úsilí se podařilo připojit podpisy všech vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" pod žádost o vydání územního rozhodnutí. V nejbližších dnech tedy žádost poputuje na stavební úřad v Kuřimi.

Při této příležitosti bych rád znovu požádal všechny členy sdružení, kteří dosud neposlali příspěvek 25000,- Kč na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, aby tak neprodleně učinili. Číslo účtu sdružení je 233694146/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo (fyzické osoby) či IČO (právnické osoby), do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení, případně název firmy u právnických osob - pomůže nám to s párováním plateb. Potvrzení o zaplacení vám bude vystaveno na příštím setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků.

5.6.2010: Dne 4.5.2010 proběhlo setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice. Program jednání naleznete zde a zápis z jednání zde. Stav bankovního účtu 233694146/0300 byl ke 4.5.2010 11303,- Kč.

Zároveň žádáme všechny členy sdružení, kteří dosud neposlali příspěvek 25000,- Kč na projektové práce, aby tak neprodleně učinili, děkujeme. Seznam již poukázaných plateb naleznete zde.

8.12.2009: Dne 1.12.2009 proběhlo setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice. Program jednání naleznete zde.

7.12.2009: Dne 3.11.2009 proběhlo setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice. Zápis z jednání naleznete zde.

1.3.2016: Aktuální informace - postup kolaudace a další kroky

Již kolaudováno:    komunikace, voda, plyn

Připravuje se:
   kolaudace kanalizace
   propojení plynu na hlavní řád – dle kapacit RWE, smlouva s RWE
 
Další kroky:
1. Veřejné osvětlení – budování VO  by mělo být zahájeno během  března, dle vývoje počasí
 
2. Vyhotovují se podklady, GO zaměření a změna zápisem na KÚ  pozemků pod komunikacemi z orné půdy  na silnici
 
3. Příprava smluv pro převod pozemků pod komunikacemi na obec, převod kanalizace a komunikace na obec.
Tady bude potřeba součinnost vlastníků podílů na těchto pozemcích.
 
5. Telekomunikační rozvody v lokalitě - vydáno územní rozhodnutí, stavba se připravuje
 
 
 
1.3.2016: Připojení k internetu CETIN ( PRO PROJEKTANTY )
 
Aktuální informace k připojení k internetu od společnosti CETIN  - zde.
 

 

12.2.2016: Aktuální informace ze stavby první etapy IS

V listopadu 2015 proběhla  přeložka vedení O2 podél silnice na přehradu, kde v této trase bude uložena kanalizace.
Současně probíhá budování poslední části kanalizace, na kterou navazuje část páteřního rozvodu vody a plynu. Rozvod vody je v části A, B budoucích vnitřních komunikací již hotov, s připraveným napojením na lokalitu Za Humny, je také již uložena část vodoměrných šachet.
Předpokládaný termín dokončení kanalizace 29.2. , s přípojkami splaš. kanalizace do 15.3.
Termín pro páteřní rozvod vody a plynu je k 15.4., kde po kolaudaci budou zbudovány přípojky.
Je třeba upozornit, že je to předpoklad, který závisí na počasí. I když se zdá, že je relativně mírná zima, přesto stačí v tomto období jeden den deště a několik dnů je zásadně ztížena jakákoli stavební činnost, především pohyb techniky na staveništi, zásadní je hutnění zásypů a další.
 
Vzhledem k jarním prázdninám začátkem března a velikonocím koncem března, předběžně plánujeme schůzi spolku na 4.4., kde budeme řešit další informace jak z I. etapy, tak ohledně II. etapy výstavby IS a financování.
 
Vzhledem k probíhajícím pracím, přesunu zeminy a materiálu po stavbě nedoporučujeme vytyčování pozemků, nelze zaručit jejich nepoškození!
 

 

23.9.2015: Aktuální sdělení

V sekci dokumenty byly přidány nové dokumenty s nákresem aktuální situace stavby IS. Jsou zde zaneseny změny, které byly provedeny od posledního nákresu z roku 2011.

  •    Nákres aktuální situace - zde.
  •    Nákres aktuální situace splaškových přpojek - zde.

Aktuální fotografie výstavby

 

10.5.2015: Aktuální sdělení

1.       Aktuální fotografie ze stavby - status 03.05.2015

2.       Archeologové našli v naší lokalitě zajímavou oblast. Na základě diskuze mezi stavební firmou, výborem spolku a archeology se rozhodlo, že stavba bude na 3 týdny přerušena, aby bylo možné provést zmapování nálezů.

 

22.4.2015: Doplněn přehled plateb

Byl doplněn přehled zaplacených nápojných míst - zde.

 

22.4.2015: Foto ze zahájení stavby